Doelstelling als culturele instelling

naar ANBI
  De doelstelling van de Stichting Vrienden van de Raadzaalconcerten Gemeente Renkum is het verkrijgen van financiële middelen ter ondersteuning van de Stichting Raadzaalconcerten zodat zij in staat is om haar missie in de Gemeente Renkum, het organiseren van kamermuziek concerten, voort te zetten.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door activiteiten te ontplooien gericht op het verwerven en beheren van financiële middelen, welke financiële middelen volledig zullen worden aangewend voor het bevorderen, realiseren en in stand houden van alle activiteiten van de Stichting Raadzaalconcerten Gemeente Renkum. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Kamermuziek als cultuurgoed
Aan de mens wordt een geest toegeschreven. De wijze waarop de mens omgaat met zijn geest heet in het spraakgebruik cultuur, waarbij de mens waarnemingen doet in de vorm van naar zichzelf kijken, naar zijn leefgemeenschap, naar zijn belangen, het onverklaarbare onder ogen zien en daarin verbanden en logica zoeken. Om deze waarnemingen met elkaar in verband te brengen is het nodig zich te uiten en een probaat middel daarvoor is te vinden in de kunsten. Evenals bij beeldende kunst, religie, wijsbegeerte, theater, dans en letterkunde dient muziek als uiting van het gevoelsleven; de weergave en beleving van sferen in vele verschijningsvormen zoals kerkmuziek, opera, militaire muziek, het popconcert, het levenslied, het symfonische concert, en de kamermuziek.

De kenmerken van kamermuziek zijn kristalhelder: kleine bezetting, ruimte voor uitontwikkelde klank en klankcombinatie, speelse melodielijnen, strakke herkenbare vormgeving, met ruimte voor persoonlijke interpretatie van de uitvoerende kunstenaars. Zoals men een symfonie kan zien als vlagvertoon kan men de kamermuziek beschouwen als een rijk gedetailleerd miniatuurtje.

Het beoefenen en uitvoeren van kamermuziek is een van de vele vormen van cultuurbeoefening.